Bạn đang ở:
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
81 07/2009/TTLT-BGD ĐT Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo 00-00-0000 07-2009-ttlt-bgddt-bnv.pdf
82 12/2009/TT-BGD ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. 12-05-2009 tt12bgd.pdf
83 13/2009/TT-BGD ĐT Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh 19-05-2009 tt13bgd.pdf
84 70/2009/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề 21-08-2009
85 4148 /BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi 15-07-2010 4148gdmn.doc