Văn bản pháp quy

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng 103
2 Công văn số 419/BTĐKT-P.I ngày 23/4/2024 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương V/v trao đổi một số nội dung về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng 218
3 Thông tư 01/2024/TTBNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 135
4 Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục 118
5 Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng 93
6 Luật thi đua khen thưởng 2022 88
7 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 124
8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 126