Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ CB, GV, NV ngành GD&ĐT huyện hè năm 2019

In

Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 10:18

        Từ ngày 12-14/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng GD&ĐT huyện phối hợp tổ chức "Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ CB, GV, NV ngành GD&ĐT huyện năm 2019" theo Kế hoạch liên tịch số 38-KH/LT ngày 05/8/2019 của BTG-Phòng GD&ĐT huyện, tham gia học với gần 850 người.

20 Chinh tri he

        Các học viên được học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị " Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới, Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Luật An ninh mạng, Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Đánh giá kết quả năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh.

        Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nguyễn Toàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: